خاله خانومی

سلام خاله جونی ... 

ما اینجا خوبیم اما همچنان از تو بی خبریم ... 

مامانی فردا صبح می ره دکتر و ما منتظر شنیدن یه خبر خوب از تو هستیم ...