خاله خانومی

سلام جزغل خاله 

خوبی؟ 

امروز اصلا حواسم به تاریخ نبود ... اومدم برای تحویل تعدادی از اوراق نامه بنویسم موقع تاریخ زدن دیدم اعداد مرتب پشت سر هم ردیف شدن ...  

تو هم مثل خودم متولد سالی هستی که به ۲ ختم می شه ... دروغ چرا این روزها خیلی دوست دارم دنبال وجوه اشتراک خودم و خودت باشم ... ناسلامتی خاله و خواهرزاده هستیم دیگه ...