خاله خانومی

سلام جزغل نازم 

خوبی؟ 

من زیاد خوب نیستم٬ راستش رو بخوای برای کاری روزها و سالها برنامه ریزی کرده بودم ... اما همه چی بهم ریخت ... دلم برای خودم سوخت ... نمی دونم شاید دلم بیشتر برای تنهاییم سوخت ...  

به هر حال دیگه گذشت جزغلکم ... مطمئن باش تا جایی که از دستم بر بیاد سعی می کنم نذارم این شرایط برای تو پیش بیاد ...