خاله خانومی

سلام خاله 

خوبی؟ 

از اونجاییکه سالها است تو خانواده بچه ای به دنیا نیومده من اطلاعاتم در حد صفره ... مجبورم در حد مرگ از گوگل استفاده کنم ... 

سرچ امروز مربوط به وسایل شما یعنی همون سیسمونی بود ... کل وسایل شد سه صفحه کامل و این مساوی بود با سردرد گرفتن خاله حضرتعالی ... 

و من تازه فهمیدم واسه توی جزغل خیلی کارها برای انجام دادن دارم ... اما به این نتیجه رسیدم که اول باید مطمئن بشیم جنسیت شما چیه بعد سریع دست به کار شد ... 

در حال حاضر فقط دارم کارهایی که باید قبل و بعد از اومدن شما انجام داد رو لیست می کنم تا ایشاالله کاری باقی نمونه ...