خاله خانومی

سلام عزیز خاله  

خوبی جزغل؟ 

نی نی آقای دانیال چند دقیقه پیش به دنیا اومد ... خوش به حالشون ... چشم انتظاریشون تموم شد ... 

امیدوارم روزهای خوبی پیش رو داشته باشن ...