خاله خانومی

سلام نفس 

خوبی خاله ؟ 

امروز داشتیم با مامانی می اومدیم سر کار و همین جوری آروم آروم هم با هم حرف می زدیم ... 

به مامانی می گم این ظلم نیست که بچه نه ماه زندگی می کنه اما تو عمرش محسوب نمی شه ... یعنی شما هر زمانی که به دنیا بیای و کنار ما باشی تازه تقویم عمرت چاپ می شه و شروع می کنه به ورق خوردن ...  

این هم حسنه و هم عیب ... اصلا بی خیال ... مهم اینه که من عاشق توام خاله ...