خاله خانومی

سلام عزیز خاله  

خوبی جزغل؟ 

نی نی آقای فرهاد هم به دنیا اومد ... خوش به حالشون ... چشم انتظاری اونها هم تموم شد ... 

امیدوارم روزهای خوبی پیش رو داشته باشن ... تو سومین نی نی هستی که امسال توی این جمع متولد می شی عزیز خاله ...