خاله خانومی

سلام قند و نبات 

چطوری خاله؟ 

امروز مامانی اومد پیش ما و فطریه رو داد که بذاریم رو هم و بدیم بره ... دیدم مقدار فطریه زیادتره .... 

می گم چرا اینقدر زیاد کنار گذاشتید؟ خواهری می گه گفتن فطریه رو سه نفره حساب کنید ................

الهی قربونت برم عزیزم ... امسال تو هم مشمول فطریه شدی ... کاش این روزهای انتظار زودتر تموم بشه