خاله خانومی

سلام عسلم 

خوبی خاله جون ؟ 

امروز با مامان جونی شما بحث خوش قدم بودن شما بود ...  

نمی دونم شاید یه روزی بهت بگم که جریان چی بوده ... اما همین قدر بدون که که تو برای مامان و بابات خیلی خوش قدم بودی عزیزم ... و شاید روزی از این که بفهمی خبر وجودت از چه فاجعه ای جلوگیری کرد هزاران بار به خودت ببالی ...