خاله خانومی

سلام نفس 

خوبی خاله جونی؟ 

این روزها مدام دارم حرص می خورم ... آخه این مامان و بابایی شما هنوز هیچ اسمی برات انتخاب نکردن ... 

دیروز می گم مهم نیست هیچ اسمی انتخاب نکنید ... همون اسم پیشنهادی من رو بذارید 

بابایی فورا می گه باشه، چه اسمی ؟ 

منم می گم فلرتیشیا ... فقط فکر کنم باید دنبال یه گالیور نامی هم باشم ....