خاله خانومی

هشت ماهگی ات مبارک عروسکم ... 

من و ببخش بابت این روزها ... دارم تمام تلاشم رو می کنم تا شرایط رو برای اومدنت آماده کنم ...