خاله خانومی

مامانی با بابایی امروز رفتن آتلیه تا قبل از اومدن شما چند تا عکس یادگاری بگیرن ...  

 

به نظر من  این یکی از قشنگترین عکس ها بود