خاله خانومی

سلام آباندخت من 

مهم نیست چه اسمی برات در نظر گرفته می شه ... مهم اینه که ماه آبان شروع شده و نوید اومدن تو رو می ده  

منتظر اومدنت هستم آباندخت خاله ...