خاله خانومی

سلام آتیش پاره خاله 

چطوری؟ 

شنیدم امروز مامان نازت رو خیلی اذیت کردی خاله ..... 

مامانی امروز رفته بود بیمارستان تا کارهای مشاوره جراحی اش رو انجام بده، برای همین هم باید خانم دکتر از شما یه نوار قلب می گرفت ... شما هم با شیطنت ها و ورجه ورجه کردنت ها حسابی از خجالتشون دراومدی و کاری که باید تو نیم ساعت انجام می شد به پنج ساعت کشید ... 

اینم سند شیطنت تو خاله جووون  

 

 

اینقدر مامانی رو خسته کرده بودی که حد نداشت ... منم قرار شد وقتی اومدی پیشمون برای انتقام گرفتن بابت کارهای امروزت دو تا گاز دلچسب ازت بگیرم .... 

فدای تو عسلم ... فقط 4 روز دیگه مونده ...