خاله خانومی

سلام خاله 

خوبی؟ 

این چند روزی که گذشت حسابی خوب بود ... 

به مامانی کمک کردم و کل خونه رو تمیز کردیم ... به کوچولو تغییر دکور دادیم ... 

دیروز صبح زود هم با دوستای مامانی رفتیم بهشت زهرا ... (این قسمتش اصلا خوب نبود)  

ظهر هم با مامانی رفتیم آرایشگاه تا موهاش رو براش ببافن و خوشگلش کنن ...

دیشب بعد از شام با مامانی نشسته بودیم و حرکت های بامزه تو رو نگاه می کردیم ... یه لحظه دستم رو گذاشتم رو دل مامانی تا تکون هات رو حس کنم اما توی شیطون ساکت شدی، من هنوز دستم رو برنداشته بودم که بی هوا زیر دستم رو خالی کردی و رفتی یه گوشه دل مامانت قایم شدی ... اینقدر یهویی این کار رو کردی که از ترس جیغ کشیدم ... 

خاله تو خیلی خیلی شیطونی ... خدا به دادمون برسه ...