خاله خانومی

سلام عروسک خاله   

خوبی؟

این آخرین پستی که در زمان نبودنت می نویسم ...  

تا چند ساعت دیگه تو به جمع ما اضافه می شی ... من تو رو تو بغل مامانی می ذارم و .... 

گاهی فکر می کنم اگه خودم قرار بود تا چند ساعت دیگه صاحب یه بچه بشم همین قدر ذوق و استرس داشتم یا نه ....  

دلم می خواد برات کلی آرزوهای خوب بکنم .... 

امیدوارم زندگیت گرم باشه و خوش ... 

نفس خاله این و بدون که زندگی پستی و بلندی زیاد داره ... همون قدر که غم داره خوشی هم داره، زشتی داره قشنگی هم داره ... عزیزکم دلم می خواد بدونی که تا زمانی که زنده ام همیشه و همیشه هواتو دارم ... 

دخترک نازم، عسلم زندگیت شیرین