خاله خانومی

سلام  

به جمع کوچولوی ما خوش اومدی خاله ... 

سرنوشتت زیبا نفس خاله ...