خاله خانومی

سلام عزیز خاله

امروز مامانی همین طور که داشت شما رو تمیز می کرد گفت بند ناف به یه مو بند شده و دقیقا همون موقع بند ناف شما جدا شد و افتاد ...