خاله خانومی

امشب تولد بابایی بود ... 

و ما تصمیم گرفتیم طی یک اقدام یواشکی بابا را سورپرایز کنیم ... 

و نتیجه نهایی این شد که امشب ساعت 9 با به کیک و شمع های  روشن رفتیم و تولد بابا رو جشن گرفتیم 

به گمونم فکر خوبی بود ...