خاله خانومی

سلام نفس خاله 

خوبی؟ 

دیروز مامانی رفت پیش دکتر ... دکتر مهربون گفته بود همه جیز مرتبه .. اما مامان باید یکی دو تا از آزمایش هاش رو ری چک کنه و در ضمن یه تست غربالگری هم برای شما جزغل محترم نوشته که باید تو هفته دیگه انجام بشه ... 

در  ضمن دیروز خاله خانم محترم و دایی و زندایی از حضور شما مطلع شدن ... خداییش اگه به من بود تا ماه هشتم هم نمی ذاشتم چیزی بفهمن ...  

از آدمهایی این جور متظاهر متنفرم ...